Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

W niniejszej Polityce prywatności (zwanej dalej „Polityką”) przedstawiamy informacje na temat tego, w jaki sposób spółka cywilna Kaaral Polska (dalej „Spółka” lub „my”) przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu www.kaaral.pl,  tj. osób odwiedzających strony internetowe Serwisu (dalej „Użytkownicy Serwisu. Dokument stanowi wyraz realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych, względem osób fizycznych, których dane osobowe Spółka zbiera, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Zakres informacji wskazanych w Polityce i jej zastosowanie

W niniejszej Polityce zamieściliśmy informacje, których celem jest w szczególności wyjaśnienie: kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym Klientów; w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników Serwisu, w tym Klientów; kiedy i dlaczego będziemy przekazywać dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym Klientów, innym podmiotom; jakie prawa przysługują Użytkownikom Serwisu, w tym Klientom, w związku z tym, że przetwarzamy ich dane osobowe. W dalszej części niniejszej Polityki zamieszczamy informacje dotyczące plików cookies. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli: Klient zawiera z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w naszym Serwisie, w tym korzysta z usługi prowadzenia Konta w Serwisie i dokonuje zakupów Produktów w Sklepie; Użytkownik Serwisu, w tym Klient, kontaktuje się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących Produktów lub usług oferowanych przez Spółkę; Użytkownik Serwisu odwiedza nasz Serwis.

3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym Klientów, jest KAARAL POLSKA s.c. ul. Północna 18 B, 04-763 Warszawa. Nasze dane kontaktowe: +48 22 769 77 91 /  biuro@kaaral.pl

Jednocześnie wyjaśniamy, że administrator danych to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe Spółki podane zostały w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą mailową we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: tomasz@kaaral.pl.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym Klientów, przetwarzamy w następujących celach: podejmowanie czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązywaniem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Klienta ze Spółką w Serwisie, w tym prowadzenie Konta w Serwisie oraz realizacja umów sprzedaży Produktów zawieranych w Serwisie (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność wykonania zawartej umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na Spółce, w szczególności związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością, w tym obowiązków podatkowych, sprawozdawczych, dotyczących przechowywania określonej dokumentacji (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); podejmowanie działań marketingowych – na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody i wyłącznie w jej zakresie. Cele marketingowe mogą obejmować w szczególności: przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, publikację danych Klienta na stronach internetowych administrowanych lub prowadzonych przez Spółkę, w tym na profilach Spółki w serwisach społecznościowych, poprzez wprowadzenie tych danych do wyszukiwarek salonów fryzjerskich, zarządzanych przez Spółkę, przeprowadzanie badania satysfakcji Klientów, telemarketing (podstawa prawna przetwarzania: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak: odpowiadanie na zapytania kierowane do Spółki przez Użytkowników Serwisu, w tym Klientów (np. za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub telefonicznie), ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub praw Spółki, zapewnienie najwyższej jakości usług świadczonych przez Spółkę, zarządzanie relacjami, marketing produktów i usług własnych, a także realizacja innych uzasadnionych wewnętrznych celów administracyjnych Spółki (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Zakres zbieranych danych osobowych

Spółka zbiera dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym Klientów, w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w punkcie 4. powyżej i odpowiadającym relacji, jaka łączy Użytkownika Serwisu, w tym Klienta, ze Spółką. W szczególności Spółka może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, kontaktowe, finansowe, dane techniczne (związane z korzystaniem z Serwisu), dane dotyczące prowadzonej z nami komunikacji.

6. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym Klientów, w celach przedstawionych przez nas powyżej, Spółka może przekazać dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym Klientów, następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
a).podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (w szczególności organom władzy publicznej),
b).podmiotom realizującym na rzecz Spółki określone usługi, gdy dla ich wykonania przekazanie danych jest niezbędne. Dotyczy to w szczególności dostawców usług logistycznych, magazynowych, księgowych, informatycznych, hostingowych, kurierskich, marketingowych, prawnych;

7. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym Klientów, do państw trzecich, tj. do państw zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy realizacja celów, o których mowa w punkcie IV. powyżej, będzie wymagała zaangażowania przez Spółkę podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG. W takiej sytuacji, Spółka zapewni odpowiednie zabezpieczenie transferu danych, w szczególności stosując odpowiednie mechanizmy prawne (np. standardowe klauzule umowne, których treść została ustalona przez Komisję Europejską). Spółka, na prośbę Użytkownika Serwisu, w tym Klienta, zgłoszoną za pośrednictwem danych kontaktowych Spółki, dostępnych w Serwisie w zakładce „Kontakt”, udzieli informacji o sposobach uzyskania kopii tych danych lub o miejscu ich udostępnienia.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania. W szczególności, w zakresie realizacji umów zawieranych w Serwisie, dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres realizacji powyższych umów (w tym przez okres prowadzenia Konta w Serwisie), a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. w zakresie obowiązku przechowywania określonej dokumentacji) lub dla realizacji przez Spółkę uzasadnionych interesów administratora danych (np. dochodzenie roszczeń lub obrona praw). Dłuższy okres przetwarzania danych osobowych może wynikać z toczących się postępowań sądowych z udziałem Spółki lub obowiązujących okresów przedawnienia roszczeń bądź orzeczeń sądowych, w przypadku realizacji przez Spółkę jego prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa w niniejszej Informacji. W przypadku wyrażonej przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, dane te będą przetwarzane do czasu realizacji celu, którego dotyczy udzielona zgoda, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia tej zgody przez Klienta.

9. Linki zewnętrzne

Strona www.kaaral.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cokies obowiązujące na tych stronach.

10. Prawa Użytkowników Serwisu, w tym Klientów

Użytkownik Serwisu, w tym Klient, ma prawo: (1) dostępu do treści swoich danych osobowych, (2) sprostowania swoich danych osobowych, (3) usunięcia swoich danych osobowych, (4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, (5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (6) przenoszenia swoich danych osobowych, (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na jej podstawie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem, (8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie, w tym prowadzenia Konta oraz zawarcia i realizacji umów sprzedaży. Podanie danych jest także niezbędne do realizacji przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. przechowywanie określonej dokumentacji, realizacja celów podatkowych), jak również do realizacji celów wynikających ze wskazanych w niniejszym dokumencie prawnie uzasadnionych interesów Spółki. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne.

12. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym Klientów, w tym w celu skorzystania z przysługujących im praw, prosimy o kontakt ze Spółką za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w Serwisie, w zakładce „Kontakt”.

13. Pliki cookies

W Serwisie nie są zbierane w sposób automatyczny żadne informacje, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu, w tym Sklepu, do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b).pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik Serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Scroll to Top